Nařízení ředitele pro ochranu zdraví a provoz VSA-VOŠ, s.r.o., v období do konce školního roku 2019/2020

Čl. I. Úvod

Tento dokument je zpracován na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-19251/2020-1 ze dne 4. 5. 2020.

 • Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky vyšších odborných škol v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria, která je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020.
 • Pro účely konání absolutorií na vyšších odborných školách bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 • Pohyb studentů spojený s účastí na přípravě na vykonání absolutoria na vyšší odborné škole se řídí níže uvedenými principy.

Čl. II. Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům a zaměstnancům školy.
 • Všichni studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky 1,2.
 • Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se studenti mohou pohybovat.
 • Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění studenta do školy.
 • Před prvním vstupem do školy předkládá student tato prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy.
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního

      onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem

       zdravotnictví (v dolní části čestného prohlášení)

O této povinnosti jsou studenti seznámeni ředitelem školy předem informování (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud student tyto dokumenty nepodepíše, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

Toto čestné prohlášení studenti předají při prvním vstupu do školy na sekretariát školy.

Čl. III. V budově

 • Při přesunech (pohyb na chodbách, návštěva toalet, společných a venkovních prostor) je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se mohou střídat jednotlivé skupiny studentů. Před opuštěním učebny si všichni studenti na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky 2.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Čl. IV. V budově

 • Neprodleně po příchodu do učebny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci absolutoria. O zařazení studentů do skupin stanovím ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci absolutoria. O zařazení studentů do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Maximální počet studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden student v lavici v učebně.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny studentů, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na absolutorium.
 • V průběhu pobytu v učebně nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit v učebně 2.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic v učebně (pokud nejsou pevně zabudované), které umožní dodržet doporučený odstup mezi studenty – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například viz příloha.
 • Studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce v učebně.
 • V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Škola vede evidenci o docházce studentů do školy.

Platné od 11. 5. 2020

Ing. Ondřej Venclík

ředitel

Příloha:

 • Čestné prohlášení, včetně písemného seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZČR
 • Příklad – možné uspořádání učebny

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek šál 

   nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky

   www.mzcr.cz)

Příloha – možné uspořádání učebny

usporadanyucebny

Příloha – Čestné prohlášení

cestneproh

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl