FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA VOŠ

Formy vzdělávání na VOŠ

Veřejně správní akademie je známá úrovní znalostí svých absolventů, kteří našli uplatnění v širokém spektru správy, od obecních úřadů po ministerstva. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR od roku 1992 (dnes rejstřík škol). VSA-VOŠ připravuje své absolventy pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností a prohlubuje již dosažené vzdělání. Veřejně správní akademie poskytuje v akreditovaných vzdělávacích programech vyšší odborné vzdělání, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání, praktickou přípravu. Vzdělávání je zakončeno absolutoriem. Na základě požadavků trhu práce s ohledem na vstup ČR do EU jsou připravovány další obory vzdělání.

Vzdělávání na VSA se uskutečňuje v těchto formách:

 

Denní forma vzdělávání (3 roky)

Organizace vzdělávání
Je velmi podobná organizaci vysokoškolského způsobu vzdělávání. Těžiště výuky je položeno do přednášek a samostatného vzdělávání. V každém období studenti získávají stupeň klasifikace v průběhu zkouškového období.
Vzdělávání je zakončeno zkouškou ze stěžejních předmětů příslušných oborů, zkouškou z jazyka a obhajoby absolventské práce, tzv. absolutoriem. Úspěšní absolventi jsou oprávněni užívat označení diplomovaný specialista (DiS.) v příslušném oboru.

Pedagogický sbor
Pedagogický sbor vyšší odborné školy tvoří erudovaní učitelé, mající zkušenosti s vysokoškolskou formou výuky a se vzděláváním dospělých. Všichni pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, řada z nich je nositeli vědeckých a pedagogických titulů a hodností. Na škole přednáší nejen učitelé z vysokých škol, ale i pracovníci ústavních a státních institucí. Tato skutečnost umocňuje naplnění požadavku úzkého sepětí výuky s potřebami praxe a přípravou na ni.

 

Dálková forma vzdělávání (4 roky)

Organizace vzdělávání
Dálková forma vzdělávání se řídí stejnými předpisy a dokumenty jako denní forma vzdělávání. Vzdělávání je rozděleno do osmi období - trvá tedy 4 roky. Je organizováno formou konzultačních shromáždění, konaných zpravidla v pátek a sobotu. Těchto shromáždění je maximálně 10 v každém období vzdělávání. V závěru každého období je třítýdenní zkouškové období, ve kterém studenti vykonají předepsanou klasifikaci. Klasifikační požadavky jsou studentům sděleny vždy začátkem období.
Dálková forma vyššího odborného vzdělávání je ukončena stejným způsobem jako denní forma vzdělávání, tedy absolutoriem. Absolutorium představuje zkoušku z odborných (profilujících) předmětů, jazykovou zkoušku a obhajobu absolventské práce.
Absolventům školy je vydáno vysvědčení a diplom, opravňující jeho držitele k užívání označení Dis. - diplomovaný specialista v příslušném oboru.

Pedagogický sbor
Pedagogický sbor vyšší odborné školy tvoří erudovaní učitelé, mající zkušenosti s vysokoškolskou formou výuky a se vzděláváním dospělých. Všichni pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, řada z nich je nositeli vědeckých a pedagogických titulů a hodností. Někteří z nich jsou též zkušebními komisaři Ministerstva vnitra České republiky pro předepsané zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, které také škola organizuje. Na škole přednáší nejen učitelé z vysokých škol, ale i pracovníci ústavních a státních institucí. Tato skutečnost umocňuje naplnění požadavku úzkého sepětí výuky s potřebami praxe a přípravou na ni.

 

Kombinovaná forma vzdělávání (3 roky)

 

Organizace vzdělávání

Kombinovaná forma vzdělávání se řídí stejnými předpisy jako denní forma vzdělávání. Jedná se o střídání denní a dálkové formy vzdělávání, zpravidla v pátek a v sobotu.

Denní formou vzdělávání probíhá odborná praxe, výuka cizího jazyka a odborných předmětů, ze kterých se koná zkouška u absolutoria.

Dálkovou formou vzdělávání jsou pak vyučovány zbylé předměty stanovené učebním plánem.

Vzdělávání je ukončeno zkouškou z odborných předmětů, z cizího jazyka a z obhajoby absolventské práce, tzv. absolutoriem. Úspěšní absolventi jsou oprávněni užívat označení diplomovaný specialista (DiS.) v příslušném oboru vzdělání.

Pedagogický sbor


Pedagogický sbor vyšší odborné školy tvoří erudovaní učitelé, mající zkušenosti s vysokoškolskou formou výuky a se vzděláváním dospělých. Všichni pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, řada
z nich je nositeli vědeckých a pedagogických titulů a hodností. Na škole přednáší nejen učitelé
z vysokých škol, ale i pracovníci ústavních a státních institucí. Tato skutečnost umocňuje naplnění požadavku úzkého sepětí výuky s potřebami praxe a přípravou na ni.

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl