KOMBINOVANÉ STUDIUM

Den otevřených dveří se koná dne 29. února 2020 v 10 hodin v budově školy. Těšíme se na Vás!

Přijímací řízení - kombinovaná forma vzdělávání

 

Kdo podává přihlášku

K vyššímu odbornému vzdělávání jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili kritéria přijímacího řízení a splňují podmínky zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání. Přihlášku mohou podat i studenti maturitních ročníků, kteří maturitní vysvědčení ještě nemají. Jeho ověřenou kopii pak po jeho obdržení neprodleně doručí vyšší odborné škole.

Absolventi zahraniční školy doloží osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo nostrifikaci dle § 108 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Uznání zahraničního vzdělání vydá příslušný krajský úřad dle místa pobytu žadatele.

 

Podání přihlášky a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

Pro konkrétní kolo přijímacího řízení vyplní uchazeč elektronickou přihlášku (online registration). Po jejím vyplnění a odeslání uchazeč obdrží automaticky generovaný email s přihlašovacími údaji do systému ISvoš a identifikátorem studenta. Tyto přihlašovací údaje slouží také pro možnost podání si přihlášek i v dalších kolech přijímacího řízení.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 200,-Kč. Poplatek uhradí uchazeč do 5 pracovních dnů bezhotovostně (převodem na účet či poštovní poukázkou typ A) na účet č. 7161400277/0100, jako variabilní symbol použije identifikátor studenta, který obdržel v automaticky generovaném e-mailu. Přihláška bude zaregistrována až po úhradě poplatku a jeho připsání na účet VSA. Originál dokladu o úhradě poplatku si pak uchazeč vezme s sebou k vlastnímu přijímacímu řízení.

 

Doklady k přijímacímu řízení

Uchazeč zašle studijnímu oddělení školy ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud ji již uchazeč má). Pokud uchazeč v době podání přihlášky ke vzdělávání ještě maturitní vysvědčení nemá, zašle jeho ověřenou kopii co nejdříve, po jeho obdržení, studijnímu oddělení školy.

 

K vlastnímu termínu přijímacího řízení si uchazeč vezme originál dokladu o úhradě poplatku za podání přihlášky.

 

V kombinované formě vzdělávání přijímáme pro školní rok 2019/2020 přihlášky do níže uvedených vzdělávacích programů:

 

■ 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

                                          zaměření Veřejná správa

                                          zaměření Administrativa justice

 

■ 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Termíny podání přihlášky

 

Škola přijímá přihlášky k vyššímu odbornému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v termínech:

 

I. kolo přijímacího řízení                 od 18. 11. 2019      do 31. 5. 2020

 

Přijímáme do 31. 10. 2020

 

Pro každé z kol přijímacího řízení je třeba zaslat přihlášku ve stanoveném termínu.

 

Termíny přijímacího řízení

 

Zasláním přihlášky a úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je zahájeno přijímací řízení. Uchazeči pak na základě zaslané přihlášky budou ke konkrétnímu termínu přijímacího řízení písemně vyzváni studijním oddělením školy.

 

Dne 3. 6. 2020 v 9 hodin se koná přijímací řízení pro přihlášky zaslané v I. kole (přijímací řízení lze vykonat i v individuálních termínech).

 

Náhradní termín, pro vykonání přijímacího řízení, stanoví ředitel pouze uchazeči, který se pro řádně doložené důvody nedostaví k přijímacímu řízení a svoji neúčast omluví nejpozději v den přijímacího řízení.

Další kola přijímacího řízení budou vypsána dle naplnění kapacit oborů.

 

Kritéria přijímacího řízení

 

UCHAZEČI JSOU PŘIJÍMÁNI BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY až do naplnění kapacit pro dané obory vzdělání.

 

Kritéria pro uchazeče jednotlivých kol přijímacího řízení:

 

  • Vyplnění a zaslání elektronické přihlášky, úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
  • Vyplnění a odevzdání „Dotazníku uchazeče o vzdělávání“ v den přijímacího řízení
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.
  • Hodnocení znalostí uchazeče vyjádřené na maturitním vysvědčení ze střední školy.

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení

 

V souladu s právními předpisy, ředitel školy v den přijímacího řízení zveřejní na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledky přijímacího řízení.

 Uchazeč v den konání přijímacího řízení obdrží na studijním oddělení „Rozhodnutí
o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání“.

 Přijatý uchazeč pak ihned může uzavřít se školou Smlouvu o poskytování vzdělávání. Text této smlouvy obdrží uchazeč spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení. Při podpisu smlouvy hradí uchazeč hotově zápisné (jednorázově na celou dobu vzdělávání) ve výši 2 000 Kč. Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeč se zapisuje v termínu stanoveném vyšší odbornou školou, nejpozději však do 31. října.

Kontakt Brno

Veřejně správní akademie
- vyšší odborná škola
, s.r.o.

Filipínského 1

615 00 Brno

Vchod do budovy z ulice Rokycanova 2

tel.: 548 215 829

mobil:+420 737 236 912

e-mail: vsa@vsa.cz

Mapa Brno

Informační systém školy

isvos prihl