Studijní obor Krizové řízení a BOZP

Krizové řízení a BOZP

Vzdělávací program: 68-43-N/12 Krizové řízení a bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Délka vzdělávání denní forma: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

Uplatnění absolventů: Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ nalezne uplatnění v orgánech i organizačních složkách státní správy (např. v orgánech státního dozoru) i územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru České republiky i v dalších složkách integrovaného záchranného systému, na pozicích souvisejících s krizovým řízením, bezpečností a ochranou zdraví při práci. Dále též v malých, středních i velkých soukromých firmách, specializujících se na problematiku bezpečnostních a havarijních služeb. Splňuje též vzdělanostní předpoklady pro přijetí do služebního poměru příslušníka ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů.Absolvent vzdělávacího programu „ Krizové řízení a bezpečnost a BOZP“ může na trhu práce zastávat zejména tyto specializované pracovní pozice: technik požární ochrany, samostatný koordinační technik, pracovník krizového (operačního a informačního) centra (střediska či štábu), koordinátor krizového plánování, samostatný bezpečnostní technik, odborně způsobilá osoba pro hodnocení a prevenci rizik v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen BOZP). Dále může být pracovníkem složky integrovaného záchranného systému, zaměstnancem soukromé bezpečnostní služby i příslušníkem ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru.
Dle údajů o nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělávání zveřejněný Národním ústavem pro vzdělávání, byla v dubnu 2018 nezaměstnanost absolventů oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 2,4 %, což je velice nízká nezaměstnanost.

Předměty společného základu:

 1.ročník

zimní období

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Výuka je zaměřena na řešení problematiky BOZP při přípravě, realizaci a užívání staveb. Z důvodu vysoké úmrtnosti při pracovních úrazech ve stavebnictví, je kladen důraz na zásady prevence rizik včetně úkolů a role zadavatele stavby i zhotovitele stavebních prací. Je rozebrána specifická forma řídící a kontrolní činnosti, která je zaměřená na dosažení vzájemného souladu a požadavku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména z pozice povinností koordinátora na staveništi. Problematika BOZP na staveništi zahrnuje i soubory betonářských, zednických, montážních, bouracích a demoličních prací – zpracované pracovní postupy, včetně organizace práce.

Ukončení: Zápočet

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení

Vyučovací předmět se zabývá problematikou vyhrazených technických zařízení, které z hlediska provozu představují zvýšenou míru ohrožení zdraví a bezpečnosti osob i majetku. Výukový rámec je diferencován do čtyř tematických oblastí – technická zařízení plynová, tlaková, zdvihací a elektrická – které zásadním způsobem ovlivňují organizaci práce i pracovních postupů. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a na základě tohoto členění budou popsány i metody prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Ukončení: Zápočet

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouškou.

Management

Předmět seznamuje studenty s obsahem a smyslem managementu, jeho místem v systému podnikové organizace. Učí studenty zvládnout teoretická východiska managementu jako uceleného teoretického systému. Hlavními řešenými problémy jsou struktura obsahu managementu, okolní prostředí organizačních jednotek, plánování, kontrolování, informační systémy a komunikace, osobní management, personální management.

Ukončení: Zkouška

Pracovní právo a služební poměry

Předmět se zaměřuje na právní úpravu pracovního poměru a služebních poměrů, jejichž znalost může významně napomoci manažerům v jejich každodenní praxi v soukromém i veřejném sektoru. Předmět se proto zaměřuje na vztahy vznikající před vznikem pracovního a služebního poměru a dále pak na stěžejní otázky související se vznikem, změnami a zánikem pracovního a služebního poměru. Pozornost je rovněž věnována vedle práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance také právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahům s odborovými orgány.

Ukončení: Zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Základy ekonomie

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekonomické teorie. Studenti se naučí chápat základní ekonomické pojmy. Hlavními řešenými problémy budou trh a jeho základní elementy, poptávka a nabídka, konkurence, výrobní faktory, chování firmy, trh výrobních faktorů. Dále pak teorie produktu, ekonomická rovnováha, hospodářské cykly, inflace, nezaměstnanost.

Ukončení: Zápočet

Základy teorie práva a ústavního práva

Jde o úvodní a základní právní předmět, jehož účelem je poskytnout studentům přehled o celkových právních systémech se zaměřením na právní systém České republiky. Pozornost je věnována především pochopení úlohy státu a práva (smysl státu, právní stát, aj.), zdrojům práva (tvorba práva, prameny práva), právním normám (struktura, druhy, působnost, interpretace, atd.), uskutečňování práva (právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, právní odpovědnost), právním zárukám zákonnosti v právním státě, vlastnostem práva (struktura práva, systém práva), právu soukromému a veřejnému (právní systémy). Druhá část předmětu je věnována vybraným institutům ústavního práva v souvislosti s krizovým řízením a BOZP.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Živnostenské právo

Předmět zahrnuje veřejnoprávní úpravu živností s blízkou vazbou na správní právo; současně však paralelně souvisí s pracovním právem. Právní úprava živnostenského práva, jehož základem je živnostenský zákon, vymezuje podmínky pro vznik, změnu a zánik živnostenských oprávnění a také pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním. Dále zahrnuje organizaci živnostenské správy a vedení živnostenských rejstříků. Živnostenské podnikání představuje v současné době nejrozšířenější formu podnikání, a to z toho důvodu, že jeho režim se vztahuje k většině podnikatelských činností.

Ukončení: Zápočet

Letní období

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Výuka je zaměřena na řešení problematiky BOZP při přípravě, realizaci a užívání staveb. Z důvodu vysoké úmrtnosti při pracovních úrazech ve stavebnictví, je kladen důraz na zásady prevence rizik včetně úkolů a role zadavatele stavby i zhotovitele stavebních prací. Je rozebrána specifická forma řídící a kontrolní činnosti, která je zaměřená na dosažení vzájemného souladu a požadavku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména z pozice povinností koordinátora na staveništi. Problematika BOZP na staveništi zahrnuje i soubory betonářských, zednických, montážních, bouracích a demoličních prací – zpracované pracovní postupy, včetně organizace práce.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení

Vyučovací předmět se zabývá problematikou vyhrazených technických zařízení, které z hlediska provozu představují zvýšenou míru ohrožení zdraví a bezpečnosti osob i majetku. Výukový rámec je diferencován do čtyř tematických oblastí – technická zařízení plynová, tlaková, zdvihací a elektrická – které zásadním způsobem ovlivňují organizaci práce i pracovních postupů. Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin, a na základě tohoto členění budou popsány i metody prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Zkouška

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouška.

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Pracovní právo a služební poměry

Předmět se zaměřuje na právní úpravu pracovního poměru a služebních poměrů, jejichž znalost může významně napomoci manažerům v jejich každodenní praxi v soukromém i veřejném sektoru. Předmět se proto zaměřuje na vztahy vznikající před vznikem pracovního a služebního poměru a dále pak na stěžejní otázky související se vznikem, změnami a zánikem pracovního a služebního poměru. Pozornost je rovněž věnována vedle práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance také právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahům s odborovými orgány.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Živnostenské právo

Předmět zahrnuje veřejnoprávní úpravu živností s blízkou vazbou na správní právo; současně však paralelně souvisí s pracovním právem. Právní úprava živnostenského práva, jehož základem je živnostenský zákon, vymezuje podmínky pro vznik, změnu a zánik živnostenských oprávnění a také pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním. Dále zahrnuje organizaci živnostenské správy a vedení živnostenských rejstříků. Živnostenské podnikání představuje v současné době nejrozšířenější formu podnikání, a to z toho důvodu, že jeho režim se vztahuje k většině podnikatelských činností.

Ukončení: KZ

 

 

 

 2.ročník

zimní období

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouška.

Informační technologie

Předmět Výpočetní technika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali, jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačním a komunikačních technologií. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Student získá znalosti odpovídající úrovni požadavků pro zisk mezinárodního certifikátu ECDL.

Ukončení: Zápočet

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Pracovní právo a služební poměry

Předmět se zaměřuje na právní úpravu pracovního poměru a služebních poměrů, jejichž znalost může významně napomoci manažerům v jejich každodenní praxi v soukromém i veřejném sektoru. Předmět se proto zaměřuje na vztahy vznikající před vznikem pracovního a služebního poměru a dále pak na stěžejní otázky související se vznikem, změnami a zánikem pracovního a služebního poměru. Pozornost je rovněž věnována vedle práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance také právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahům s odborovými orgány.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Zkouška

Letní období

Aplikovaná psychologie

Obsahem předmětu je výuka poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie řízení lidských zdrojů. Obecná psychologie zahrnuje seznámení se se základními psychologickými pojmy a objasnění obecných psychických jevů. V rámci psychologie osobnosti je důraz položen do problematiky geneze, struktury, typologie a dynamiky osobnosti. Sociální psychologie je zaměřena na její základní teoreticko- metodologická východiska, především pak strukturu a dynamiku skupiny. Součástí předmětu je analýza psychologických aspektů chování člověka ve stresových situacích a sebepoznávání v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím rozličných psychodiagnostických a psychologických metod. Sebepoznání je základním předpokladem pro dovednost poznávat druhé a rozumět jejich motivům jednání či je anticipovat.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Aplikovaná sociologie a demografie

Obsahem předmětu je poskytnout studentům základní informace umožňující pochopení aplikované sociologie a demografie v návaznosti na profilující předměty oboru vzdělání. Student má přehled a umí se orientovat v základních pojmech, historickém vývoji v České republice i v Evropě. Využívá soustavu pramenů sociologických a demografických dat, umí kategorizovat jednotlivé ukazatele. Výuka vede studenty k poznání nezbytnosti osvojit si spektrum pohledu na život ve společnosti a korigovat vlastní představy, jednání a chování v kontextu se sociální pozicí. Rozvíjí rozměr svého myšlení potvrzující, že uplatnění vědomostí v oblasti aplikované sociologie a demografie může být v oblasti daného oboru inspirující.

Ukončení: Zápočet

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouška.

Hygiena práce

Vyučovací předmět se zabývá ochranou zdraví lidí, zejména v souvislosti s pracovní činností. Náplní a smyslem hygieny práce je omezování rizikových faktorů práce a pracovního prostření, jež mohou poškodit zdraví a vést ke vzniku nemocí z povolání. Je kladen důraz na dodržování požadavků stanovených zákonem zejména v souvislosti s provedením pracovišť, mikroklimatických podmínek, větráním, osvětlením a limitů pro fyzickou zátěž, včetně podmínek pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Ukončení: Zápočet

Informační technologie

Předmět Výpočetní technika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali, jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačním a komunikačních technologií. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Student získá znalosti odpovídající úrovni požadavků pro zisk mezinárodního certifikátu ECDL.

Ukončení: Zápočet

Pracovní právo a služební poměry

Předmět se zaměřuje na právní úpravu pracovního poměru a služebních poměrů, jejichž znalost může významně napomoci manažerům v jejich každodenní praxi v soukromém i veřejném sektoru. Předmět se proto zaměřuje na vztahy vznikající před vznikem pracovního a služebního poměru a dále pak na stěžejní otázky související se vznikem, změnami a zánikem pracovního a služebního poměru. Pozornost je rovněž věnována vedle práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance také právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vztahům s odborovými orgány.

Ukončení: Zkouška

Správní právo

Předmět seznamuje studenty s obecnými základy správního práva, jeho vývojem i současným stavem, kategoriemi a instituty správního práva. Umožňuje pochopit teoretickou podstatu obecně závazných norem správního práva, včetně jejich následné aplikace v samotné výkonné činnosti jednotlivých nositelů a adresátů, jak ve veřejné správě, tak v samosprávě. Neoddělitelnou součástí výuky je seznámení s postavením obcí a krajů v systému veřejné správy a samosprávy a dále s problematikou správního trestání, právní kvalifikací přestupků, jak ve smyslu zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tak i jiných speciálních zákonů, upravujících danou problematiku.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

 

 

3.ročník

zimní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Ukončení: Zápočet

Aplikovaná psychologie

Obsahem předmětu je výuka poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie řízení lidských zdrojů. Obecná psychologie zahrnuje seznámení se se základními psychologickými pojmy a objasnění obecných psychických jevů. V rámci psychologie osobnosti je důraz položen do problematiky geneze, struktury, typologie a dynamiky osobnosti. Sociální psychologie je zaměřena na její základní teoreticko- metodologická východiska, především pak strukturu a dynamiku skupiny. Součástí předmětu je analýza psychologických aspektů chování člověka ve stresových situacích a sebepoznávání v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím rozličných psychodiagnostických a psychologických metod. Sebepoznání je základním předpokladem pro dovednost poznávat druhé a rozumět jejich motivům jednání či je anticipovat.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouška.

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: kZ

Sociální a krizová komunikace

Obsahem předmětu je výuka poznatků z oblasti sociální a krizové komunikace. Krizová komunikace je součástí firemní komunikace. Patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace, nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána. Krizová komunikace je reakcí na nastalou situaci, jedná se o sebeevaluační proces. V rámci sociální komunikace je důraz položen na problematiku základů mezilidské komunikace, praktické komunikace, teorie komunikace, mediální gramotnosti, mediální komunikace pro management, základů krizové komunikace s médii. Součástí předmětu je rozpoznání krize v jejím počátku, překonání a zvládání krize. Způsob komunikování krizové zprávy v rámci společnosti v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím základů sociální komunikace a metod krizového řízení.

Ukončení: Zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Základy požární ochrany

Nebezpeční vzniku požáru je jedno ze zásadních podnikatelských rizik, které může ohrozit nejen existenci firmy, ale především zdraví a život zaměstnanců. V oblasti požární ochrany bude výuka zaměřena na určení a vyhodnocení požárně-bezpečnostních rizik, a na stanovení účinného opatření k jejich eliminaci. Náplní přednášek bude i seznámení s postupy preventivních požárních prohlídek pracovišť, začlenění činností do kategorií dle požárního nebezpečí, vyhotovení dokumentace požární ochrany, školení zaměstnanců včetně odborné přípravy preventivních požárních hlídek.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Letní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Ukončení: Zápočet

Bezpečnostní projekty ve veřejné správě - povinně volitelné

Obsahem předmětu je výuka poznatků z oblasti sociální a krizové komunikace. Krizová komunikace je součástí firemní komunikace. Patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace, nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána. Krizová komunikace je reakcí na nastalou situaci, jedná se o sebeevaluační proces. V rámci sociální komunikace je důraz položen na problematiku základů mezilidské komunikace, praktické komunikace, teorie komunikace, mediální gramotnosti, mediální komunikace pro management, základů krizové komunikace s médii. Součástí předmětu je rozpoznání krize v jejím počátku, překonání a zvládání krize. Způsob komunikování krizové zprávy v rámci společnosti v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím základů sociální komunikace a metod krizového řízení.

Ukončení: Zápočet

BOZP, systémy jejího řízení a ochrana životního prostředí

Vyučovací předmět seznamuje studenty s teoretickými vědomostmi z oblasti systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objasňuje význam a postavení jednotlivých systémů řízení v politice organizace. Dále se věnuje jednotlivým krokům řízení BOZP. Speciální pozornost je také kladena na vlastní tvorbu vnitřních předpisů, které respektují aktuální účinnou legislativu. V neposlední řadě seznamuje studenty s důležitostí vnímání problematiky životního prostředí, přičemž pracuje s termíny týkající se ochrany životního prostředí a environmentu.

Ukončení: Zkouška

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení Zkouška.

Informační systémy veřejné správy - povinně volitelné

Předmět poskytuje studentům základní informace umožňující pochopení fungování informačních systémů veřejné správy, které primárně slouží pro výkon veřejné správy. Formuluje základní problémy těchto informačních systémů a jejich fungování napříč celou veřejnou správou, spolu se způsoby jejich technologického řešení. Chápe fungování Ministerstva vnitra jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy. Předmět vede studenty k poznání nezbytnosti fungování, výstavby a metodického řízení IS veřejné správy. Student je seznámen s fungováním celého IS, úpravou atestace, postavení atestačních středisek, doručování zpráv orgánům veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy spolu s poskytování ověřených výstupů z IS.

Ukončení: Zápočet

Sociální a krizová komunikace

Obsahem předmětu je výuka poznatků z oblasti sociální a krizové komunikace. Krizová komunikace je součástí firemní komunikace. Patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace, nebo veřejně exponované osoby v jejíž prospěch je vykonávána. Krizová komunikace je reakcí na nastalou situaci, jedná se o sebeevaluační proces. V rámci sociální komunikace je důraz položen na problematiku základů mezilidské komunikace, praktické komunikace, teorie komunikace, mediální gramotnosti, mediální komunikace pro management, základů krizové komunikace s médii. Součástí předmětu je rozpoznání krize v jejím počátku, překonání a zvládání krize. Způsob komunikování krizové zprávy v rámci společnosti v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím základů sociální komunikace a metod krizového řízení.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet

Teorie a praxe krizového řízení

Předmět Základy teorie a praxe krizového řízení je základním předmětem vzdělávacího programu Krizové řízení a BOZP. Účelem výuky předmětu je podrobně seznámit studující se strukturou a fungováním bezpečnostního systému České republiky, jakož i s platnou úpravou krizového řízení, a to i s návazností na nadnárodní úroveň. Dále připravit studující na výkon základních činností na úseku krizového řízení po vyhlášení krizových stavů. Obsahem výuky je též seznámení studujících s chodem základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nedílnou součástí obsahu výuky je také problematika prevence mimořádných událostí a krizových situací.

Ukončení: Zkouška

Základy práva EU

Předmět podává studentům ucelenou informaci o genezi, současném stavu a vývoji práva Evropské unie. Podává charakteristiku práva Evropské unie jako práva komunitárního (nadstátního) a unijního (mezivládního) a uvádí jeho význam a vztah k právu vnitrostátnímu. Současně předmět tvoří základ pro studium dalších souvisejících předmětů. Forma výuky spočívá v přednáškách.

Ukončení: Klasifikovaný zápočet