Dálkové studium personální řízení

Personální řízení dálkově

Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení

 

Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

 

Délka vzdělávání dálková forma: 4 roky (8 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

 

Vzdělávání poskytuje znalosti a dovednosti, které umožní absolventům se teoreticky i prakticky orientovat v oblasti personálního řízení, metod personální práce a personálního managementu. Výuka je zaměřena na osvojení poznatků v problematice personálního řízení a personální administrativy. Absolvent se orientuje v jednotlivých oblastech personálního řízení, jako jsou personální plánování, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a realizace adaptačního procesu, odměňování zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání a plánování kariéry, jejich rozmísťování, rozvázání pracovního poměru, apod. Absolvent získá teoretické a praktické znalosti pro výkon odborných činností personálního řízení, profesního vzdělávání, činností souvisejících s personálním a sociálním poradenstvím, řízením lidských zdrojů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

 

Předměty společného základu:

 

1.ročník

zimní období

Ekonomie

V teoretické i praktické rovině předmět zahrnuje výuku poznatků ze sociální psychologie a rétoriky. Důraz je položen zejména do problematiky psychologických
zvláštností jednotlivců a sociálních skupin, rolového pojetí a typologie osobnosti, sociální interakce, motivace a percepce,jednotlivých modelů (procesní a transakční analýza), forem (rozhovor, jednání, vyjednávání, prezentace), prostředků (verbální a neverbální řeč, řeč objektů, symbolů a prostoru) a metod (komunikační principy, dovednosti a umění) sociální komunikace.
Nedílnou součástí teoretické výuky je i systematické sebepoznávání v oblasti identifikace osobnostních předpokladů (silných a slabých stránek)zajišťujících efektivitu procesu komunikace a řečnického projevu. Hlavní důraz výuky je položen do interaktivního získávání správných komunikačníchnávyků a dovedností ve všech formách rozhovorů (monolog, dialog, diskuse a polemika), individuálního a skupinového vyjednávání. Dále do praktického osvojení role moderátora, facilitátora a mediátora při vyjednávání. Teoretická i praktická část výuky přihlíží k základním situačním kontextům výkonu budoucí profese studentů ve sféře mezinárodních vztahů a EU. Důležitou součástí teoretické i praktické výuky je také analýza, identifikace a řešení konfliktních a mezních situací v rámci daných sociálních interakcí.

Ukončení: Zápočet

Občanské právo hmotné

Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví..

Ukončení:  Zápočet

Sociální politika a politika zaměstnanosti

Sociální politika, je politika, která se zaměřuje především na problémy spojené se sociálním zajištěním obyvatelstva před negativními sociálními důsledky. Předmět je zaměřen jednak na sociální politiku jako vědní disciplínu, jednak i na praktickou činnost. Zabývá se tedy problematikou zkoumání procesu tvorby a realizace aktivit a opatření, které se dotýkají jedinců a sociálních podmínek jejich života, problematikou chudoby a sociálního vyloučení, včetně vlivu na celkovou prosperitu společnosti. Dále se předmět zabývá výkladem konkrétních sociálně politických opatření, institutů, při realizaci politiky zaměstnanosti, sociální pomoci a státní sociální podpory.

Ukončení: Zkouška

Statistika a demografie

Výuka předmětu poskytuje základní poznatky ze všech součástí demografie jako vědního oboru a také jako navazující disciplíny, která poskytuje podklady využitelné např. v ekonomické a regionální geografii, sociologii, ekonomii apod.

Ukončení: Zápočet

Teorie práva

Jde o úvodní a základní právní předmět, jehož účelem je poskytnout studentům přehled o celkových právních systémech se zaměřením na právní systém ČR. Pozornost bude věnována především pochopení úlohy státu a práva (smysl státu, právní stát, aj.), zdrojům práva (tvorba práva, prameny práva), právním normám (struktura, druhy, působnost, interpretace, atd.), uskutečňování práva (právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, právní odpovědnost), právním zárukám zákonnosti v právním státě, vlastnostem práva (struktura práva, systém práva), právu soukromému a veřejnému (právní systémy). Základní metodou předmětu jsou jednotlivé přednášky dle rámcového rozpisu učiva, jako řízené diskuse zaměřené k problematice aktuálních vztahů ve společnosti z hlediska práva.

Ukončení kZ

Letní období

Občanské právo hmotné

Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví..

Ukončení:  kZ

Sociologie

Předmět poskytuje studentům základní informace umožňující pochopení sociologické problematiky v návaznosti na profilující předměty oboru vzdělání. Zahrnuje především vymezení předmětu zkoumání a genezi disciplíny samé. Formuluje základní problémy společnosti, sociologická paradigmata i způsoby jejich řešení. Předmět vede studenty k poznání nezbytnosti osvojit si spektrum pohledu na život ve společnosti a korigovat vlastní představy, jednání a chování v kontextu se sociální pozicí, kterou právě sehráváme. Rozvíjí tak sociologický rozměr myšlení potvrzující, že aplikace vědomostí o sociologii může být v oblasti personalistiky inspirující.

Ukončení: Zápočet

Základy práva EU

Předmět podává studentům ucelenou informaci o genezi, současném stavu a vývoji práva Evropské unie. Podává charakteristiku práva Evropské unie jako práva komunitárního (nadstátního) a unijního (mezivládního) a uvádí jeho význam a vztah k právu vnitrostátnímu. Současně předmět tvoří základ pro studium dalších souvisejících předmětů. Forma výuky spočívá v přednáškách.

Ukončení: KZ

Živnostenské právo

Předmět zahrnuje veřejnoprávní úpravu živností s blízkou vazbou na správní právo; současně však paralelně souvisí s pracovním právem. Právní úprava živnostenského práva, jehož základem je živnostenský zákon, vymezuje podmínky pro vznik, změnu a zánik živnostenských oprávnění a také pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním. Dále zahrnuje organizaci živnostenské správy a vedení živnostenských rejstříků. Živnostenské podnikání představuje v současné době nejrozšířenější formu podnikání, a to z toho důvodu, že jeho režim se vztahuje k většině podnikatelských činností.

Ukončení: KZ

 

 

 2.ročník

zimní období

Psychologie

Obsahem předmětu je výuka poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie řízení lidských zdrojů. Obecná psychologie zahrnuje seznámení se se základními psychologickými pojmy a objasnění obecných psychických jevů. V rámci psychologie osobnosti je důraz položen do problematiky geneze, struktury, typologie a dynamiky osobnosti. Sociální psychologie je zaměřena na její základní teoreticko metodologická východiska, především pak strukturu a dynamiku skupiny. Součástí předmětu je sebepoznávání v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím rozličných psychodiagnostických a psychologických metod. Sebepoznání je základním předpokladem pro dovednost poznávat druhé a rozumět jejich motivům jednání či je anticipovat.

Ukončení: kZ

Sociální komunikace

V teoretické i praktické rovině předmět zahrnuje výuku poznatků ze sociální psychologie a rétoriky. Důraz je položen zejména do problematiky psychologických
zvláštností jednotlivců a sociálních skupin, rolového pojetí a typologie osobnosti, sociální interakce, motivace a percepce, jednotlivých modelů (procesní a transakční analýza), forem (rozhovor, jednání, vyjednávání, prezentace), prostředků (verbální a neverbální řeč, řeč objektů, symbolů a prostoru) a metod (komunikační principy, dovednosti a umění) sociální komunikace.
Nedílnou součástí teoretické výuky je i systematické sebepoznávání v oblasti identifikace osobnostních předpokladů (silných a slabých stránek) zajišťujících efektivitu procesu komunikace a řečnického projevu. Hlavní důraz výuky je položen do interaktivního získávání správných komunikačních návyků a dovedností ve všech formách rozhovorů (monolog, dialog, diskuse a polemika), individuálního a skupinového vyjednávání. Dále do praktického osvojení role moderátora, facilitátora a mediátora při vyjednávání. Teoretická i praktická část výuky přihlíží k základním situačním kontextům výkonu budoucí profese studentů ve sféře mezinárodních vztahů a EU. Důležitou součástí teoretické i praktické výuky je také analýza, identifikace a řešení konfliktních a mezních situací v rámci daných sociálních interakcí.

Ukončení: Zápočet

Správní právo

Předmět seznamuje studenty s obecnými základy správního práva, jeho vývojem i současným stavem, kategoriemi a instituty správního práva. Umožňuje pochopit teoretickou podstatu obecně závazných norem správního práva, včetně jejich následné aplikace v samotné výkonné činnosti jednotlivých nositelů a adresátů, jak ve veřejné správě, tak v samosprávě. Neoddělitelnou součástí výuky je seznámení s postavením obcí a krajů v systému veřejné správy a samosprávy a dále s problematikou správního trestání, právní kvalifikací přestupků, jak ve smyslu zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tak i jiných speciálních zákonů, upravujících danou problematiku.

Ukončení: kZ

Výpočetní technika

Předmět výpočetní technika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačním a komunikačních technologií. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Student získá znalosti odpovídající úrovni požadavků pro zisk mezinárodního certifikátu ECDL.

Ukončení: Zápočet

Letní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení: Zkouška

Management

Předmět seznamuje studenty s obsahem a smyslem managementu, jeho místem v systému podnikové organizace. Učí studenty zvládnout teoretická východiska managementu jako uceleného teoretického systému. Hlavními řešenými problémy jsou struktura obsahu managementu, okolní prostředí organizačních jednotek, plánování, kontrolování, informační systémy a komunikace, osobní management, personální management.

Ukončení: kZ

Odborná praxe - lze konat v průběhu celého ročníku

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: Zápočet

Pracovní právo

Předmět je základním právním odvětvím pro personalisty, pro jejich každodenní práci. Řeší problematiku před vznikem pracovněprávního vztahu, jeho vznik, různé situace, které mohou v jeho trvání z pracovně právního hlediska nastat. Řeší záležitosti ukončení pracovněprávního vztahu. Jeho obsahem je také problematika odborových orgánů. S obsahem předmětu budou studenti seznámeni formou přednášek.

Ukončení: kZ

Psychologie

Obsahem předmětu je výuka poznatků z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie řízení lidských zdrojů. Obecná psychologie zahrnuje seznámení se se základními psychologickými pojmy a objasnění obecných psychických jevů. V rámci psychologie osobnosti je důraz položen do problematiky geneze, struktury, typologie a dynamiky osobnosti. Sociální psychologie je zaměřena na její základní teoreticko metodologická východiska, především pak strukturu a dynamiku skupiny. Součástí předmětu je sebepoznávání v návaznosti na probíraná témata prostřednictvím rozličných psychodiagnostických a psychologických metod. Sebepoznání je základním předpokladem pro dovednost poznávat druhé a rozumět jejich motivům jednání či je anticipovat.

Ukončení: Zkouška

 

 

3.ročník

zimní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení: Zkouška

Management

Předmět seznamuje studenty s obsahem a smyslem managementu, jeho místem v systému podnikové organizace. Učí studenty zvládnout teoretická východiska managementu jako uceleného teoretického systému. Hlavními řešenými problémy jsou struktura obsahu managementu, okolní prostředí organizačních jednotek, plánování, kontrolování, informační systémy a komunikace, osobní management, personální management.

Ukončení: kZ

Personální řízení

V předmětu budou studenti seznámeni s obsahem a smyslem personálního řízení, řízení lidských zdrojů, jeho místem v systému organizace. Naučí se zvládnout teoretická východiska personalistiky, uceleného teoretického a praktického systému. Předmět seznámí studenty s principy plánování a řízení personální práce, s principy formování personální politiky a její souvztažnosti s cíly organizace. V aktivních formách výuky budou studenty zpracovány případové studie k nejdůležitějším prvkům procesu personálního řízení. K tomu bude využívána i odborná praxe studentů v útvarech personální práce ve výrobních podnicích, podnicích služeb i v personálních útvarech organizací veřejné správy a veřejného sektoru.

Ukončení: Zkouška

Pracovní právo

Předmět je základním právním odvětvím pro personalisty, pro jejich každodenní práci. Řeší problematiku před vznikem pracovněprávního vztahu, jeho vznik, různé situace, které mohou v jeho trvání z pracovně právního hlediska nastat. Řeší záležitosti ukončení pracovněprávního vztahu. Jeho obsahem je také problematika odborových orgánů. S obsahem předmětu budou studenti seznámeni formou přednášek.

Ukončení: Zkouška

Letní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení: Zkouška

Management

Předmět seznamuje studenty s obsahem a smyslem managementu, jeho místem v systému podnikové organizace. Učí studenty zvládnout teoretická východiska managementu jako uceleného teoretického systému. Hlavními řešenými problémy jsou struktura obsahu managementu, okolní prostředí organizačních jednotek, plánování, kontrolování, informační systémy a komunikace, osobní management, personální management.

Ukončení: Zkouška

Metody personální práce

Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je seznámení studentů s obsahem personální práce v organizacích. Orientovat studenty v procesu využívání jednotlivých metod personální práce v řešení praktických problémů v práci personalisty a personálního poradce. Hlavním obsahem předmětu jsou motivace a stimulace pracovníků, systémy odměňování, analýza pracovních míst, analýza vnějšího a vnitropodnikového trhu práce, osobnost personálního manažera a styl jeho práce.

Ukončení: kZ

Odborná praxe - lze konat v průběhu celého ročníku

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: Zápočet

Personální řízení

V předmětu budou studenti seznámeni s obsahem a smyslem personálního řízení, řízení lidských zdrojů, jeho místem v systému organizace. Naučí se zvládnout teoretická východiska personalistiky, uceleného teoretického a praktického systému. Předmět seznámí studenty s principy plánování a řízení personální práce, s principy formování personální politiky a její souvztažnosti s cíly organizace. V aktivních formách výuky budou studenty zpracovány případové studie k nejdůležitějším prvkům procesu personálního řízení. K tomu bude využívána i odborná praxe studentů v útvarech personální práce ve výrobních podnicích, podnicích služeb i v personálních útvarech organizací veřejné správy a veřejného sektoru.

Ukončení: kZ

Seminář pracovní právo

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané z předmětu Pracovní právo. Cílem předmětu je naučit studenty prakticky řešit úkoly a problémy pracovního práva. Předmět naučí studenty řešit používat ustanovení pracovního práva v konkrétní každodenní praxi. Důraz bude kladen na ty problémy, které se v praxi nejvíce vyskytují. V aktivních formách vzdělávání budou studenti řešit případové studie zejména v souvislosti s přijímáním zaměstnanců, řešením změn v průběhu pracovního poměru, ukončení pracovního poměru. Případové studie a hra rolí budou základem jednotlivých seminářů.

Ukončení: kZ

 

 

4.ročník

zimní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Ukončení: Zápočet

Celoživotní učení a profesní vzdělávání

Výuka předmětu celoživotní učení a profesní vzdělávání navazuje na odborné předměty v oboru personálního řízení, které studenti absolvovali v průběhu předchozího vzdělávání. Celoživotní učení dává zcela nový pohled na vzdělanostní rozvoj osobnosti, kdy všechny možnosti učení – v tradičních vzdělávacích institucích i mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Vzdělávání dětí a mládeže vytváří nezbytné předpoklady pro celoživotní kultivaci, na něj navazuje vzdělávání dospělých (tzv. další vzdělávání) ve svých třech základních podobách – vzdělávání profesní, občanské a zájmové. Profesní vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách – odborné vzdělávání a přípravu, i všechny formy vzdělávání dospělých, které jsou obsahově spjaté s výkonem povolání či zaměstnání.

Ukončení: Zápočet

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení: Zkouška

Metody personální práce

Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je seznámení studentů s obsahem personální práce v organizacích. Orientovat studenty v procesu využívání jednotlivých metod personální práce v řešení praktických problémů v práci personalisty a personálního poradce. Hlavním obsahem předmětu jsou motivace a stimulace pracovníků, systémy odměňování, analýza pracovních míst, analýza vnějšího a vnitropodnikového trhu práce, osobnost personálního manažera a styl jeho práce.

Ukončení: Zkouška

Personální řízení

V předmětu budou studenti seznámeni s obsahem a smyslem personálního řízení, řízení lidských zdrojů, jeho místem v systému organizace. Naučí se zvládnout teoretická východiska personalistiky, uceleného teoretického a praktického systému. Předmět seznámí studenty s principy plánování a řízení personální práce, s principy formování personální politiky a její souvztažnosti s cíly organizace. V aktivních formách výuky budou studenty zpracovány případové studie k nejdůležitějším prvkům procesu personálního řízení. K tomu bude využívána i odborná praxe studentů v útvarech personální práce ve výrobních podnicích, podnicích služeb i v personálních útvarech organizací veřejné správy a veřejného sektoru.

Ukončení: Zkouška

Letní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Ukončení: Zápočet

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V teoretické části budou studenti seznámeni se základními právními normami, které řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bude jim vysvětlen program „Bezpečný podnik“, vyhlášený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Studenti budou vedeni k pochopení, že bezpečnost zaměstnance a ochrana jeho zdraví je základním předpokladem k úspěšnému plnění pracovních úkolů a je také nedílnou součástí péče o člověka a personální práce. Studentům bude vysvětleno, že v této oblasti sehrává rozhodující úlohu prevence.

Ukončení: kZ

Celoživotní učení a profesní vzdělávání

Výuka předmětu celoživotní učení a profesní vzdělávání navazuje na odborné předměty v oboru personálního řízení, které studenti absolvovali v průběhu předchozího vzdělávání. Celoživotní učení dává zcela nový pohled na vzdělanostní rozvoj osobnosti, kdy všechny možnosti učení – v tradičních vzdělávacích institucích i mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. Vzdělávání dětí a mládeže vytváří nezbytné předpoklady pro celoživotní kultivaci, na něj navazuje vzdělávání dospělých (tzv. další vzdělávání) ve svých třech základních podobách – vzdělávání profesní, občanské a zájmové. Profesní vzdělávání zahrnuje veškerou přípravu na povolání ve školách – odborné vzdělávání a přípravu, i všechny formy vzdělávání dospělých, které jsou obsahově spjaté s výkonem povolání či zaměstnání.

Ukončení: kZ

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva.

Ukončení: Zkouška

Metody personální práce

Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je seznámení studentů s obsahem personální práce v organizacích. Orientovat studenty v procesu využívání jednotlivých metod personální práce v řešení praktických problémů v práci personalisty a personálního poradce. Hlavním obsahem předmětu jsou motivace a stimulace pracovníků, systémy odměňování, analýza pracovních míst, analýza vnějšího a vnitropodnikového trhu práce, osobnost personálního manažera a styl jeho práce.

Ukončení: Zkouška

Odborná praxe - lze konat v průběhu celého ročníku

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Ukončení: Zápočet