Studijní obor Veřejná správa

Veřejná správa

Obor vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost

Vzdělávací program: 68-43-N/01 Veřejnosprávní činnost

 

Zaměření: VEŘEJNÁ SPRÁVA

 

Denní forma vzdělávání: 3 roky (6 období)

 

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Obor nevyžaduje zvláštní zdravotní požadavky, s výjimkou závažných duševních nemocí a poruch chování.

Uplatnění absolventů: Připravuje absolventy pro výkon ucelených agend v rámci samostatné i přenesené působnosti orgánů územní samosprávy, zejména obecních, městských, magistrátních a krajských úřadů. Vzdělávání přináší také vhled do veřejné správy Evropské unie. Dle údajů o nezaměstnanosti absolventů oborů vzdělávání zveřejněný Národním ústavem pro vzdělávání, byla v dubnu 2018 nezaměstnanost absolventů oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost 2,4 %, což je velice nízká nezaměstnanost.

Předměty společného základu:

1.ročník

zimní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Ekonomie

V teoretické i praktické rovině předmět zahrnuje výuku poznatků ze sociální psychologie a rétoriky. Důraz je položen zejména do problematiky psychologických
zvláštností jednotlivců a sociálních skupin, rolového pojetí a typologie osobnosti, sociální interakce, motivace a percepce,jednotlivých modelů (procesní a transakční analýza), forem (rozhovor, jednání, vyjednávání, prezentace), prostředků (verbální a neverbální řeč, řeč objektů, symbolů a prostoru) a metod (komunikační principy, dovednosti a umění) sociální komunikace.
Nedílnou součástí teoretické výuky je i systematické sebepoznávání v oblasti identifikace osobnostních předpokladů (silných a slabých stránek)zajišťujících efektivitu procesu komunikace a řečnického projevu. Hlavní důraz výuky je položen do interaktivního získávání správných komunikačníchnávyků a dovedností ve všech formách rozhovorů (monolog, dialog, diskuse a polemika), individuálního a skupinového vyjednávání. Dále do praktického osvojení role moderátora, facilitátora a mediátora při vyjednávání. Teoretická i praktická část výuky přihlíží k základním situačním kontextům výkonu budoucí profese studentů ve sféře mezinárodních vztahů a EU. Důležitou součástí teoretické i praktické výuky je také analýza, identifikace a řešení konfliktních a mezních situací v rámci daných sociálních interakcí.

Enviromentální problémy

Předmět se zabývá problematikou životního prostředí. Obsahuje jednotlivé aspekty poškozování životního prostředí a následně vznikající environmentální problémy, hlavní globální environmentální otázky a jejich vážnost, jednotlivé příčiny v daných oblastech. Klade důraz na provázanost celého systému  seznamuje studenty se systémem a institucemi činnými v oblasti životního prostředí s přihlédnutím k legislativnímu rámci. V průběhu celého vyučovacího procesu jsou zdůrazňovány praktické dopady vyučované látky.

Občanské právo hmotné

 Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví.. Ukončení: Zápočtem.

Sociální komunikace

V teoretické i praktické rovině předmět zahrnuje výuku poznatků ze sociální psychologie a rétoriky. Důraz je položen zejména do problematiky psychologických
zvláštností jednotlivců a sociálních skupin, rolového pojetí a typologie osobnosti, sociální interakce, motivace a percepce, jednotlivých modelů (procesní a transakční analýza), forem (rozhovor, jednání, vyjednávání, prezentace), prostředků (verbální a neverbální řeč, řeč objektů, symbolů a prostoru) a metod (komunikační principy, dovednosti a umění) sociální komunikace.
Nedílnou součástí teoretické výuky je i systematické sebepoznávání v oblasti identifikace osobnostních předpokladů (silných a slabých stránek) zajišťujících efektivitu procesu komunikace a řečnického projevu. Hlavní důraz výuky je položen do interaktivního získávání správných komunikačních návyků a dovedností ve všech formách rozhovorů (monolog, dialog, diskuse a polemika), individuálního a skupinového vyjednávání. Dále do praktického osvojení role moderátora, facilitátora a mediátora při vyjednávání. Teoretická i praktická část výuky přihlíží k základním situačním kontextům výkonu budoucí profese studentů ve sféře mezinárodních vztahů a EU. Důležitou součástí teoretické i praktické výuky je také analýza, identifikace a řešení konfliktních a mezních situací v rámci daných sociálních interakcí.

Sociologie

Předmět poskytuje studentům základní informace umožňující pochopení sociologické problematiky v návaznosti na profilující předměty oboru vzdělání. Zahrnuje především vymezení předmětu zkoumání a genezi disciplíny samé. Formuluje základní problémy společnosti, sociologická paradigmata i způsoby jejich řešení. Předmět vede studenty k poznání nezbytnosti osvojit si spektrum pohledu na život ve společnosti a korigovat vlastní představy, jednání a chování v kontextu se sociální pozicí, kterou právě sehráváme. Rozvíjí tak sociologický rozměr myšlení potvrzující, že aplikace vědomostí o sociologii může být v oblasti personalistiky inspirující. Ukončení: Zápočet

Státověda

Jde o souhrnný právní předmět obsahující přehled dějin státu a práva a vlastní podstaty státu a práva, jehož účelem je poskytnout studentům základní přehled o objasnění poznatků dějinných souvislostí a základních pojmů v oblasti státu a práva. Výuka se vztahuje k problematice jak československého státu, tak i současné České republiky. Nedílnou součástí je objasnění hlavních znaků a pojmového vymezení moderního státu, která jej odlišují od jiných druhů společenských institucí, včetně objasnění funkce státu a s tím související problematiky práva. Podstatnou součástí předmětu je přehled ústavního vývoje na našem území od roku 1918, včetně charakteristik jednotlivých ústav. Pozornost je věnována vztahu našeho státu a práva, včetně zajištění základních práv a svobod občanů. Ukončení kvalifikovaným zápočtem.

Teorie práva

Jde o úvodní a základní právní předmět, jehož účelem je poskytnout studentům přehled o celkových právních systémech se zaměřením na právní systém ČR. Pozornost bude věnována především pochopení úlohy státu a práva (smysl státu, právní stát, aj.), zdrojům práva (tvorba práva, prameny práva), právním normám (struktura, druhy, působnost, interpretace, atd.), uskutečňování práva (právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, právní odpovědnost), právním zárukám zákonnosti v právním státě, vlastnostem práva (struktura práva, systém práva), právu soukromému a veřejnému (právní systémy). Základní metodou předmětu jsou jednotlivé přednášky dle rámcového rozpisu učiva, jako řízené diskuse zaměřené k problematice aktuálních vztahů ve společnosti z hlediska práva. Ukončení Zkouškou.

letní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Občanské právo hmotné

 Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví.. Ukončení kvalifikovaným zápočtem.

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Pracovní a živnostenské právo

Předmět v sobě zahrnuje dvě rozdílné oblasti, a to v případě pracovního práva hybridní soukromo-veřejně právní úpravu pracovněprávních vztahů a v případě živnostenského práva veřejnoprávní úpravu živností s blízkou vazbou na správní právo. Právní úprava živnostenského práva upravuje a řeší problematiku podmínek podnikání živnostníků a zároveň i vedení živnostenských rejstříků.

Státověda

Jde o souhrnný právní předmět obsahující přehled dějin státu a práva a vlastní podstaty státu a práva, jehož účelem je poskytnout studentům základní přehled o objasnění poznatků dějinných souvislostí a základních pojmů v oblasti státu a práva. Výuka se vztahuje k problematice jak československého státu, tak i současné České republiky. Nedílnou součástí je objasnění hlavních znaků a pojmového vymezení moderního státu, která jej odlišují od jiných druhů společenských institucí, včetně objasnění funkce státu a s tím související problematiky práva. Podstatnou součástí předmětu je přehled ústavního vývoje na našem území od roku 1918, včetně charakteristik jednotlivých ústav. Pozornost je věnována vztahu našeho státu a práva, včetně zajištění základních práv a svobod občanů. Ukončení Zkouškou.

Teorie práva

Jde o úvodní a základní právní předmět, jehož účelem je poskytnout studentům přehled o celkových právních systémech se zaměřením na právní systém ČR. Pozornost bude věnována především pochopení úlohy státu a práva (smysl státu, právní stát, aj.), zdrojům práva (tvorba práva, prameny práva), právním normám (struktura, druhy, působnost, interpretace, atd.), uskutečňování práva (právní vztahy, realizace práva, aplikace práva, právní odpovědnost), právním zárukám zákonnosti v právním státě, vlastnostem práva (struktura práva, systém práva), právu soukromému a veřejnému (právní systémy). Základní metodou předmětu jsou jednotlivé přednášky dle rámcového rozpisu učiva, jako řízené diskuse zaměřené k problematice aktuálních vztahů ve společnosti z hlediska práva. Ukončení Zkouškou.

Základy práva EU

Předmět podává studentům ucelenou informaci o genezi, současném stavu a vývoji práva Evropské unie. Podává charakteristiku práva Evropské unie jako práva komunitárního (nadstátního) a unijního (mezivládního) a uvádí jeho význam a vztah k právu vnitrostátnímu. Současně předmět tvoří základ pro studium dalších souvisejících předmětů. Forma výuky spočívá v přednáškách.

 

 

2.ročník

Letní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Finance a účetnictví

Předmět, jako základní diagnostický nástroj, umožňuje sledovat a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda účetnictví poskytuje managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomických subjektů (obchodních společností a institucí) a na výsledek jejich hospodaření bez ohledu na peněžní toky. Jeho základem je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů, vlastního kapitálu a hospodářského výsledku ekonomických subjektů. Obsahem výuky je rovněž vymezení aktiv a pasiv ekonomických subjektů na bilančním principu. Zaměřuje se na náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření.

Hospodářská politika ČR a EU

Hospodářská politika ČR a EU Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je vytvořit studentům základní předpoklady jak pro zvládnutí teorie hospodářské politiky, tak  zejména praktických poznatků. Předmět umožní studentům orientovat se podrobněji v problematice role státu v tržní ekonomice, v tvorbě a kontrole obecných pravidel fungování ekonomického systému, pochopit roli a význam hospodářské politiky státu. Vzdělávání je zaměřeno zejména na poznávací, aplikační a všeobecně vzdělávací funkci. Jedním ze základních cílů předmětu je naučit studenty poznávat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky. V hospodářské politice existuje několik nástrojů: fiskální a monetární politika, obchodní politika, měnová intervence. Předmět vysvětluje schopnost rychlého přizpůsobení peněžního trhu a pomalé přizpůsobení trhu zboží, vliv úrokových měr na ekonomiku - na agregátní poptávku a účinek zvýšených vládních výdajů. Součástí předmětu je seznámit studenty s tím, že stát při rozhodovacím procesu může zvolit kombinaci nástrojů, která povede ekonomiku nejen ke zvýšené zaměstnanosti, ale bude přínosem při řešení i jiných hospodářsko politických problémů. Důležitá je také snaha o systematizující přístup k informacím, protože při uplatňování hospodářsko-politických opatření existují významné názorové rozdíly. Cílem předmětu není zvýrazňovat názorové střety, ale analyzovat základní souvislosti. Alternativní přístupy budou uvedeny tam, kde je to zvláště závažné. Předmět má syntetizující charakter a vede rovněž k hlubšímu pochopení souvislostí hospodářského vývoje.

Management veřejného sektoru

Během vzdělávání je pojednáno o základních aspektech postavení veřejného sektoru v rámci ekonomické soustavy ČR a realizaci základních funkcí managementu v jednotlivých odvětvích veřejného sektoru podle členění do jednotlivých funkčních bloků veřejných služeb. V rámci každého odvětví se studenti seznamují s uplatňováním funkcí managementu, s realizací odvětvové veřejné politiky, vztahem k soukromému sektoru v odvětví, s realizací managementu v jednotlivých složkách organizační struktury, s ekonomickými zdroji a se situací ve vyspělých zemích EU. Důležité jsou poznatky, které studenti získávají v souběžné výuce předmětů z oblasti ekonomie, sociologie aj. Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na budoucí uplatnění studentů v organizacích veřejné správy. Teoretická výuka je doplňována
praktickými doplňky a aktuálními informacemi. Při vzdělávání je dbáno na skloubení aktivit studenta v rámci celé studijní skupiny.  Rovněž jsou studenti vedeni k doplňování obsahu přednášek vlastním studiem odborné literatury.

Občanské právo hmotné

 Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví.. Ukončení kvalifikovaným zápočtem.

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Správní právo

Předmět seznamuje studenty s obecnými základy správního práva, jeho vývojem i současným stavem, kategoriemi a instituty správního práva. Umožňuje pochopit teoretickou podstatu obecně závazných norem správního práva, včetně jejich následné aplikace v samotné výkonné činnosti jednotlivých nositelů a adresátů, jak ve veřejné správě, tak v samosprávě. Neoddělitelnou součástí výuky je seznámení s postavením obcí a krajů v systému veřejné správy a samosprávy a dále s problematikou správního trestání, právní kvalifikací přestupků, jak ve smyslu zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tak i jiných speciálních zákonů, upravujících danou problematiku.

Trestní právo hmotné a procesní

Trestní právo hmotné a procesní představuje jednu ze stěžejních disciplín veřejného práva. Proto důraz na jeho znalost je základním požadavkem pro dosažení uceleného pohledu studenta na právní systém vnitrostátní, evropský či mezinárodní. Vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled obou hlavních složek trestního práva – hmotně právní i procesně právní, zároveň je však doplňován pomocnými vědními disciplínami - kriminologii a kriminalistikou. Důležitým prvkem je provázanost trestní problematiky také s dalšími právními odvětvími, zejména právem ústavním, které jako základ právního řádu a zejména práva veřejného zakotvuje postavení a nezávislost soudní moci a poskytuje základní principy pro posuzování znaků trestných činů i trestních sankcí a konečně i pro trestní řízení. Hlavním bodem trestního práva hmotného je kompaktní shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Otázky jsou posuzovány nejen v teoretické rovině, kdy jsou vymezovány základní pojmy a jejich kategorizace, ale také co do praktických případů páchání protiprávního jednání, kdy studenti jsou seznamováni s konkrétními deliktními situacemi v podobě přečinů a zločinů a jejich řešením. V trestním právu procesním je pozornost zaměřena na základní principy a pojmy trestního řízení,
postavení jeho subjektů, podmínky provádění procesních úkonů, zajišťovací úkony a dokazování. Dále jde o jejich uplatnění v hlavních částech trestního
procesu, ve stadiu přípravném, soudním a vykonávacím. To vše za současného propojení se situací v jiných zemích, zejména členských státech Evropské unie.

Výpočetní technika

Předmět výpočetní technika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačním a komunikačních technologií. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Student získá znalosti odpovídající úrovni požadavků pro zisk mezinárodního certifikátu ECDL.

Zimní období

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Etika

Studenti se ve stručném nástinu seznámí se základními kategoriemi etiky, jako filosofické disciplíny, s jejím pojmoslovím, s historickým vývojem etiky od středověku do současnosti. Důraz bude kladen na současné, aktuální, vědecké problémy etiky a jejich vazby na obecné morální zásady, platné právo, postavení etických pravidel a zásad, hierarchii pravidel závazných pro činnost v oblasti managementu veřejné správy. Tématické okruhy „aplikované“ etiky: Etika a právo, etika a obchod, etika a finance, etika a sponzoring, etika a reklama, eventuálně i další okruhy.

Finance a účetnictví

Předmět, jako základní diagnostický nástroj, umožňuje sledovat a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda účetnictví poskytuje managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomických subjektů (obchodních společností a institucí) a na výsledek jejich hospodaření bez ohledu na peněžní toky. Jeho základem je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů, vlastního kapitálu a hospodářského výsledku ekonomických subjektů. Obsahem výuky je rovněž vymezení aktiv a pasiv ekonomických subjektů na bilančním principu. Zaměřuje se na náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření.

Občanské právo hmotné

 Jde o nosný právní předmět soukromého práva, jehož účelem je seznámení studentů s právní disciplínou, která je spojena s každodenní činností fyzických a právnických osob. Nový občanský zákoník reaguje na potřebu změny v soukromém právu, neboť dosud účinný občanský zákoník vychází ze společenských poměrů 60. let a z tehdejších názorů na soukromé právo. Prioritní snahou výuky občanského práva je pochopení úlohy jedince v dispozici práva, jeho aplikaci do každodenního života, včetně právních záruk zákonnosti v právním státě. V neposlední řadě jde i o vazbu na jiná právní odvětví.. Ukončení kvalifikovaným zápočtem.

Občanské právo procesní

Občanské právo procesní je odvětví českého práva, které upravuje základy civilního procesu. Občanskoprávní řízení, nebo-li civilní proces je jednou ze tří forem řízení (vedle trestního a správního), který upravuje postup soudu a dalších subjektů tohoto řízení, v němž se projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci a provádí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně. V občanskoprávním řízení se rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob z oblasti práva občanského, obchodního, rodinného a pracovního.

Regionalistika

Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o regionalistce resp. regionální vědní disciplíně, zabývající se procesy a jevy v socioekonomickém prostředí územních jednotek. Vzdělávání je zaměřeno zejména na poznávací a aplikační část regionalistiky. Jedním ze základních cílů je naučit studenty rozumět územnímu uspořádaní ČR v kontextu ekonomického, sociálního a politického vývoje a dále poznávat a hodnotit regionální politiku Evropské unie a České republiky, jejich vzájemnou provázanost a souvislosti. Zásadní význam má pak seznámení se strategickými a programovými dokumenty regionální a strukturální politiky. Cílem regionalistiky je snaha o zdůraznění významu působení veřejné správy na úrovni regionů (krajů), měst a obcí, ale také vyzdvižení nezbytnosti úzké spolupráce soukromé a veřejné sféry při rozvoji území. Výklad pedagoga může být doplňován vypracovanými stručnými koreferáty studentů k aktuálním problémům regionů, v nichž posluchači bydlí, studují či pracují, s cílem podnítit jejich dovednost identifikovat a formulovat tyto problémy, jejich schopnost získat a zpracovávat informace z odborné literatury či internetu.

Správní právo

Předmět seznamuje studenty s obecnými základy správního práva, jeho vývojem i současným stavem, kategoriemi a instituty správního práva. Umožňuje pochopit teoretickou podstatu obecně závazných norem správního práva, včetně jejich následné aplikace v samotné výkonné činnosti jednotlivých nositelů a adresátů, jak ve veřejné správě, tak v samosprávě. Neoddělitelnou součástí výuky je seznámení s postavením obcí a krajů v systému veřejné správy a samosprávy a dále s problematikou správního trestání, právní kvalifikací přestupků, jak ve smyslu zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tak i jiných speciálních zákonů, upravujících danou problematiku.

Statistika a demografie

Výuka předmětu poskytuje základní poznatky ze všech součástí demografie jako vědního oboru a také jako navazující disciplíny, která poskytuje podklady využitelné např. v ekonomické a regionální geografii, sociologii, ekonomii apod.

Trestní právo hmotné a procesní

Trestní právo hmotné a procesní představuje jednu ze stěžejních disciplín veřejného práva. Proto důraz na jeho znalost je základním požadavkem pro dosažení uceleného pohledu studenta na právní systém vnitrostátní, evropský či mezinárodní. Vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled obou hlavních složek trestního práva – hmotně právní i procesně právní, zároveň je však doplňován pomocnými vědními disciplínami - kriminologii a kriminalistikou. Důležitým prvkem je provázanost trestní problematiky také s dalšími právními odvětvími, zejména právem ústavním, které jako základ právního řádu a zejména práva veřejného zakotvuje postavení a nezávislost soudní moci a poskytuje základní principy pro posuzování znaků trestných činů i trestních sankcí a konečně i pro trestní řízení. Hlavním bodem trestního práva hmotného je kompaktní shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Otázky jsou posuzovány nejen v teoretické rovině, kdy jsou vymezovány základní pojmy a jejich kategorizace, ale také co do praktických případů páchání protiprávního jednání, kdy studenti jsou seznamováni s konkrétními deliktními situacemi v podobě přečinů a zločinů a jejich řešením. V trestním právu procesním je pozornost zaměřena na základní principy a pojmy trestního řízení,
postavení jeho subjektů, podmínky provádění procesních úkonů, zajišťovací úkony a dokazování. Dále jde o jejich uplatnění v hlavních částech trestního
procesu, ve stadiu přípravném, soudním a vykonávacím. To vše za současného propojení se situací v jiných zemích, zejména členských státech Evropské unie.

Výpočetní technika

Předmět výpočetní technika připravuje studenty k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívali jak v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělání i výkonu povolání. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, vyhledávat a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu, ale i pracovat s dalšími prostředky informačním a komunikačních technologií. Ve výuce se klade důraz na samostatnou práci, řešení komplexních úloh, vhodné je uplatňovat projektový přístup. Student získá znalosti odpovídající úrovni požadavků pro zisk mezinárodního certifikátu ECDL.

 

 

3.ročník

Zimní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Hospodářská a regionální geografie

Hlavním vzdělávacím cílem předmětu je seznámit studenty s regionální vědou zabývající se studiem prostorových jevů, procesů, vztahů. Obsahové okruhy tvoří geografická struktura, zemědělská struktura, průmyslová struktura, sídelní struktura, urbanizace, teorie regionu (struktura regionu - homogenní, heterogenní, modální, spádové, funkční,), regiony nedostatečně vybavené přírodními zdroji, regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů, regiony se stagnujícími a upadajícími základními odvětvími, regionální struktura České republiky, regionální struktura Evropské unie, regionální politika v České republice včetně komparace s Evropskou unií, nástroje regionální politiky, realokace kapitálu, realokace pracovních sil. Studenti jsou vedeni k pochopení a aplikaci souvislostí základních regionálně ekonomických aspektů Evropy jako jednoho z nejdůležitějších světových regionálních a ekonomických center. Podstatnou částí je profil jednotlivých evropských států s důrazem na specifika, úlohu veřejné správy a mezinárodních vztahů.

Ukončení: Zápočet

Odborná praxe

Hlavním cílem odborné praxe je poskytnout studentům možnost si ověřit získané teoretické znalosti v reálném chodu dané instituce, organizace. Odborná praxe je zařazena do všech ročníků vzdělávání v rozsahu stanoveném učebním plánem. Je organizována jako souvislá tak, aby studenti měli možnost samostatně plnit činnost zadanou vedoucím praxe. Odborná praxe je smluvně zajištěna ze strany školy s institucemi a organizacemi, které svojí činností souvisejí se vzdělávacím programem daného zaměření. Student je aktivně zapojen do výběru místa výkonu odborné praxe s ohledem na zpracování své absolventské práce a na možnost navázání kontaktů pro své možné budoucí pracovní místo. Student je hodnocen vedoucím praxe a zpracovává zprávu z odborné praxe.

Řízení měst a obcí

V rámci přednášek se studenti seznámí se základními otázkami moderního pojetí managementu jako vědecké discipliny a v jeho aplikaci při řízení měst a obcí. V první části v jednotlivých historických obdobích, ve druhé části v souvislostech metodiky současného přístupu moderního managementu v řízení měst a obcí. Je poukázáno na postavení veřejné správy v rámci integrace ČR do EU.

Správní právo - zvláštní část

Správní právo – zvláštní část zabezpečuje možnost podání zásadních rozšiřujících informací pro studenta o příslušném správně právním postavení subjektů veřejné správy, s uvedením předpokladů a podmínek realizace jejich práv a povinnost. Nedílnou součástí výuky je konstatování základních právních předpisů z jednotlivých úseků státní správy, zejména v návaznosti na mimořádně rozsáhlé spektrum správně právních vztahů ve veřejné správě.

Správní právo procesní

Výuka profilujícího předmětu správního práva procesního zabezpečuje rozšíření získaných obecných teoretických zkušeností a poznatků ve společném základu směrem ke specifickým faktorům samotné realizační činnosti. Podstatou je pochopení realizace správního práva při aplikaci správními orgány i dopady jednotlivých rozhodnutí na adresáty veřejné správy. Prioritou výuky je rozfázování postupu před zahájením řízení včetně shromažďování a vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. V neposlední řadě je student seznámen s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu ČR.

Územní plánování a stavební řád

Vzdělávacím cílem předmětu je umožnit studentům získat reálný přehled o tom, jakým způsobem a na základě jakých podkladů probíhá plánování území, povolování a realizace staveb a jak probíhají další související činnosti v návaznosti na stavební zákon. Vzdělávání je zaměřeno na porozumění obsahu a výklad souvislostí stávající legislativy v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Jedním z důležitých cílů předmětu je analýza subjektů stavebního zákona jejich vlivu a postavení při výkonu státní správy. Na základě rozborů jednotlivých částí stavebního zákona je student seznamován v této souvislosti s činností státních a samosprávných orgánů, fyzických a právnických subjektů. Z důvodu názornějšího objasnění jednotlivých kategorií územního plánování a stavebního řádu je důležitou částí vyučovacího procesu předvedení praktických ukázek a jejich rozbor.

Veřejná správa členských států EU

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními rysy veřejné správy Evropské unie a porovnání s veřejnou správou v České republice. Student získá ucelené znalosti moderní veřejné správy EU v její stránce organizační, v jejích činnostech a úloze ve společnosti. Nezbytné je také porozumění reálné existenci a fungování veřejné správy, která je složitým jevem nejen právním, ale také politickým, ekonomickým a sociálním, se specifickým místem v systému společenského řízení.

Letní období

Absolventský seminář

Vzdělávacím cílem předmětu je poskytnout studentům informace pro zpracování a obhajobu absolventské práce. Dále pak výběr školou vypsaných témat a vlastní zpracování absolventské práce. Během semináře se studenti účastní jak konzultačních hodin s vedoucím práce, tak samostatně zpracovávají vlastní absolventskou práci. V závěru semináře studenti odevzdají zpracovanou práci, aby tato mohla být posouzena vedoucím i oponentem práce.

Cizí jazyk

Studium cizího jazyka navazuje na znalosti, které studenti získali v průběhu střední školy a dále je rozvíjí a prohlubují tak, aby je mohli efektivně využít v běžném životním i pracovním prostředí. Průběh výuky studentů bude zaměřen na rozvoj schopnosti porozumět výrokům i dedukcím ostatních mluvčích, obratnost v navazování na jejich příspěvky a poskytování zpětné vazby. Výuka bude probíhat formou řízené diskuse na základě témat podle rámcového rozpisu učiva. Ukončení Zkouškou.

Politologie

Předmět podává studentům základní kategorie a pojmy politologie, rozbor demokratických společenských procesů a poznatků politologie jako vědy o politice. Vysvětluje rozdíly mezi politikou a politologií, politikem a politologem. Studenti jsou seznámeni s objektem zkoumání politologie, s nástroji a metodami. V předmětu jsou pojmenovány a popsány základní zdroje moci. Součástí výuky předmětu je také rozbor společnosti, politického pole společnosti, jejího složení a politických vztahů a vazeb, objasnění zákonitostí vzniku, fungování, odumírání a zániku politických systémů. Předmět objasňuje politologické vnímání státu a státního mechanismu.

Seminář správního práva

Praktická procvičení pojmů, se kterými se studenti seznámili ve výuce Správního práva v části obecné, procesní a zvláštní. Základní metodou bude přiblížení k praxi formou samostatných prací – referáty, seminární práce, hodnocení provedené praxe, diskuse o současných problémech veřejné správy a mapování současného právního stavu na tomto úseku, který se velmi často mění.

Sociální politika

Sociální politika, je politika, která se zaměřuje především na problémy spojené se sociálním zabezpečením obyvatelstva před negativními sociálními  důsledky.Obsahová stránka předmětu je zaměřena jednak na sociální politiku jako vědní disciplínu, jednak i na praktickou činnost. Zabývá se tedy problematikou zkoumání procesu tvorby a realizace aktivit a opatření, které se dotýkají jedinců a sociálních podmínek jejich života, včetně vlivu na celkovou prosperitu společnosti, jednak výkladu konkrétních sociálně politických opatření, institutů, dávek a podpor.

Správní právo - zvláštní část

Správní právo – zvláštní část zabezpečuje možnost podání zásadních rozšiřujících informací pro studenta o příslušném správně právním postavení subjektů veřejné správy, s uvedením předpokladů a podmínek realizace jejich práv a povinnost. Nedílnou součástí výuky je konstatování základních právních předpisů z jednotlivých úseků státní správy, zejména v návaznosti na mimořádně rozsáhlé spektrum správně právních vztahů ve veřejné správě.

Správní právo procesní

Výuka profilujícího předmětu správního práva procesního zabezpečuje rozšíření získaných obecných teoretických zkušeností a poznatků ve společném základu směrem ke specifickým faktorům samotné realizační činnosti. Podstatou je pochopení realizace správního práva při aplikaci správními orgány i dopady jednotlivých rozhodnutí na adresáty veřejné správy. Prioritou výuky je rozfázování postupu před zahájením řízení včetně shromažďování a vyhodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. V neposlední řadě je student seznámen s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu ČR.

Veřejné finance

Cílem předmětu je seznámení studentů se současným systémem veřejných financí České republiky, jeho složkách a o jeho návaznosti na rozpočet Evropské unie. Vzdělávání je zaměřeno zejména na definování základních funkcí veřejných financí a jejich odraz, resp. interpretaci v soudobé fiskální politice České republiky a Evropské unie. Jedním ze základních cílů předmětu je provést rozbor systému veřejných financí České republiky a ten dále v členění na jeho jednotlivé části podrobně specifikovat. Studenti se naučí rozpoznat opatření vlády České republiky v rámci fiskální politiky, rozlišit příčiny jejich zavedení a objasnit jejich možné dopady na ekonomiku. Součástí předmětu je seznámit studenty s reálným vývojem fiskální politiky České republiky od roku 1993 do současnosti, zároveň tento vývoj diskutovat v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a nutností dodržovat fiskální disciplínu danou Maastrichtskými kritérii.

Základy správy majetku - povinně volitelný

Předmět předkládá základní znalosti v oblasti právních norem, které upravují postavení obcí ve vztahu k jejich majetku. V návaznosti na tuto problematiku si studenti osvojí předpisy, které stanoví majetkové vztahy mezi státem a obcemi. Získají znalosti v oblasti základních právních norem, které se týkají hospodaření s rozpočtovými prostředky, i v oblasti pracovněprávních a mzdových předpisů pro obce, organizační složky obcí a právnické osoby zřizované obcemi, zejména pro příspěvkové organizace. Pochopí rovněž zvláštní povinnosti obcí k vybraným majetkům v intravilánu obce, jakož i speciální procesní postupy při zadávání veřejných zakázek obcemi.